خدمات ایمنی

ارزیابی ایمنی جرثقیل و بالابر ها و ماشین آلات ولیفتراک
اندازه گیری مقاومت چاه ارت و بررسی سیستم همبندی برق
ارایه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار
ضخامت سنجی وتست های هیدرواستاتیک دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

خدمات محیط زیست:مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001. ا نجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده های هوای محیط زیست.

نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامتر ها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک.

خدمات کالیبراسیون:کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری