خدمات بهداشت حرفه ای

ارزیابی کلیه آلاینده های محیط کار ( شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی )
شناسایی ، ارزیابی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار شامل پوسچرهای نامناسب ، حمل دستی بار و … با استفاده از تکنیک ها و روشهای مختلف ازجمله : REBA ، QEC ، RULA ، Lifting ، OWAS و….
طراحی و اجرای روشنایی محیط های اداری و صنعتی ، بازرسی فنی بر مبنای ریسک
تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی محیط کار